Domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Poslání

Posláním služby Domovy se zvláštním režimem Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace Libereckého kraje, je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb v klidném prostředí se zahradou. Služba je poskytována seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním (demence), především z oblasti ORP Jilemnice a Libereckého kraje, které dosáhly věku 60 a více let, mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění některým druhem demence, jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči, jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v domácím prostředí, kde možnosti sdílené péče rodiny a terénních pečovatelských služeb byly již vyčerpány. Služba podporuje co nejdelší udržení zachovaných schopností a soběstačnosti seniora a vychází z jeho individuálních potřeb.

Zásady

 • respekt k soukromí nejen v oblasti bydlení, ale i při poskytování péče
 • individuální přístup ke klientům
 • zajištění co nejbezpečnějšího prostředí
 • profesionalita pracovníků
 • citlivý, lidský přístup pracovníků ke klientům

Cíle

 • Poskytovat základní činnosti služby tak, aby byla v maximální míře podporována dosud zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta.
 • Poskytovat základní ošetřovatelskou péči
 • Zajištění dietního stravování a možnost výběru jídel - 2 x v týdnu
 • bezbariérové bydlení
 • bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
 • Snaha o podporu manželského bydlení na dvoulůžkovém pokoji, vyžaduje-li nepříznivá sociální situace poskytnutí služby oběma partnerům, a jeli to (v daném čase) v kapacitních možnostech služby.
 • podpora kontaktů s přirozeným společenským prostředím
 • podpora spolupráce s rodinou
 • možnost krátkodobého ubytování osob blízkých klientovi
 • zajištění příjemného prostředí v domově i jeho okolí
 • poskytnutí pomoci při pozitivním hodnocení života, pomoc při nacházení smyslu života na jeho sklonku a doprovázení v posledních dnech života

Cílová skupina

 • Osoby, které dosáhly věku 6o let a ocitly se v nepříznivé sociální situaci zapříčiněné sníženou soběstačností, která byla způsobena onemocněním syndromem demence.
 • Osoby, jejichž rodina již vyčerpala možnosti své péče.
 • Osoby, které bydlí v odlehlých oblastech, mimo dosah terénní pečovatelské služby.
 • Lidé, jejichž věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav způsobený věkem jim nadále neumožňuje vést samostatný život ani v domech s pečovatelskou službou.
 • Lidé, pro které jsou, vzhledem ke snížené soběstačnosti a ke změnám zdravotního stavu, nedostačující terénní pečovatelské služby nebo jiné terénní služby sociální péče.
 • Lidé, kteří prošli stabilizací zdravotního stavu během pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných a současně potřebují dlouhodobou komplexní péči, kterou nelze zajistit jiným způsobem než skrze pobytovou sociální službu.
 • Přednostně jsou přijímáni žadatelé, kteří mají trvalé bydliště v ORP Jilemnice a následně žadatelé s trvalým bydlištěm v dalších částech Libereckého kraje, případně mají prokazatelnou silnou sociální vazbu na blízké rodinné příslušníky trvale žijící v okolní lokalitě.
 • Cílem je, aby klienti zůstávali v blízkosti svého přirozeného společenského prostředí, v blízkosti svých příbuzných a známých, s nimiž tak nemusí přerušit vzájemný kontakt. Uživatelé pocházející z okolních vesnic a malých městeček, kde byli zvyklí na klid a přírodu, tak mají možnost žít v podobném prostředí i nadále. V závislosti na vlastním přání zájemce, naléhavosti jeho sociální situace a při případném aktuálním nedostatku žadatelů ze zdejšího ORP, mohou být služby poskytnuty i klientům pocházejícím z celého území Libereckého kraje.

Služba není určena

 • Osobám, které nesplňují výše definovanou cílovou skupinu.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci a léčbu ve zdravotnickém zařízení.
 • Lidem, kteří trpí infekčním, virovým a parazitárním onemocněním a mohou tak být přenašeči vážných onemocnění,
 • Osobám, které požadují službu formou osobní asistence.

Nabízené činnosti

a) poskytnutí ubytování – jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, bezbariérový přístup, DD má vlastní kuchyň, prádelnu a úklidovou službu.

b) poskytnutí stravy nejméně 3-4 x denně

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Jednotlivé úkony péče jsou dle dohody s klientem a na základě jeho potřeb naplánovány individuálně. V rámci možností se služba snaží navázat na denní zvyklosti klienta. Podpora a pomoc je poskytována 24 hodin denně a klienti tak mají pocit jistoty a bezpečí. Rozsah a četnost činností při poskytování sociální služby jsou popsány v tzv. Individuálním plánu klienta.

d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba realizuje pořádání kulturních a společenských akcí, kterých se klienti mají možnost účastnit. Kulturních a společenských akcí se mohou účastnit i blízcí klientů nebo pozvaní hosté z okolí.

f) Sociálně terapeutické činnosti. Rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

g) Aktivizační činnosti. Služba zajišťuje pravidelné denní a volnočasové aktivity (reminiscence - terapie založená na vzpomínkách, aktivizace s využitím pro klienty známých domácích činností, poslech hudby, odpolední káva, výtvarné a rukodělné činnosti, cvičení), kde mohou klienti pobývat společně s ostatními. Je zajištěna i duchovní péče, v domově se konají pravidelné bohoslužby.

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální pracovnice zajišťuje poradenskou činnost v úředních a finančních záležitostech.

i) Zdravotní péče je zajišťována vlastním středním zdravotnickým personálem, praktický lékař dochází do domova 2x týdně.

Jednání se zájemcem o sociální službu

O nabízených službách se zájemce může dozvědět z internetu (dokument Garantovaná nabídka služeb – Domov se zvláštním režimem), v katalogu sociálních služeb, od pracovníka MěÚ a od pověřeného pracovníka přímo v domově pro seniory. Žádost je možné vyzvednout osobně v DD a požádat sociální pracovnici o pomoc při vyplnění, dále je možnost stáhnutí žádosti z webových stránek DD. Součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře a souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile budou doručeny všechny náležitosti, žádost bude zaevidována a zájemce písemně vyrozuměn o přijetí žádosti, zároveň je vyzván, aby telefonicky informoval sociální pracovnici DD o každé změně (hospitalizace, umístění v jiném DD, úmrtí). Na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření v přirozeném prostředí žadatele nebo ve zdravotnickém zařízení.

Nabízíme osobní jednání se zhodnocením nepříznivé situace žadatele a projednání vhodnosti zvolené sociální služby s možností prohlídky domova.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

V den nástupu do domova se zvláštním režimem je vyhotovena smlouva, která je projednána za účasti klienta, a pokud si to klient přeje, i jeho blízkého rodinného příslušníka. Pokud klient není dle posudku poskytovatele zdravotních služeb schopen ze zdravotních důvodů smlouvu projednat a uzavřít sám a nemá k tomuto úkonu ustanoveného opatrovníka, je klient v souladu s §91(6) zákona o sociálních službách při projednávání a podpisu smlouvy zastoupen úřadem ORP, tedy MÚ Jilemnice. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy jedna náleží klientovi a jedna je uložena u sociální pracovnice. Součástí smlouvy jsou přílohy: výpočet úhrady za pobyt, ceník, smlouva o spoluúčasti na úhradě nákladů, smlouva o zajištění fakultativních služeb, výpis pravidel a stížností, zásady ochrany osobních údajů klienta.

Úhrada za poskytování sociální služby

Sociální služba je poskytována za úhradu: 1) ubytování v částce 305,- Kč / den za jednolůžkový pokoj, 290,-Kč / den za dvoulůžkový pokoj, 2) strava 221,-  Kč / den, diabetická 235,- Kč / den. Informace o maximální možné výši úhrad je možno nalézt v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Stížnosti

K podání stížnosti při nespokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb v Domově pro seniory Rokytnice nad Jizerou je oprávněn klient nebo občan, který jedná v jeho zájmu. Stěžovatel má možnost zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet.

Stížnost může být podána:

 • Ústně
 • Písemně zápisem do knihy stížností
 • Písemně, i anonymně, do určených schránek stížností, připomínek a pochval, které jsou umístěny na každém oddělení u výtahu a v prostoru recepce. Schránky jsou umístěny takovým způsobem, aby byla zajištěna možná anonymita stěžovatele.
 • Písemně, oznamovacím dopisem

Stížnost musí být prověřena v celém rozsahu. Postupy prověřování musí být voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění skutečného stavu, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky.

Postup při zpracování stížností:

 • Příjemce ústní stížnosti zapíše do knihy stížností, oznámí ji svému vedoucímu pracovníkovi, který určí další postup. Pověřený pracovník vyřeší stížnost co nejdříve, učiní zápis do knihy stížností, s nímž stěžovatele seznámí. Stěžovatel potvrdí seznámení s obsahem vyřešení stížnosti svým podpisem.
  • Je-li stížnost písemná, do 30 dní je stěžovatel písemně vyrozuměn, pokud uvede adresu.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo se odvolat proti způsobu vyřízení a požádat o prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízený nebo nezávislý orgán.

Důvody ukončení poskytování sociální služby

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Klient/opatrovník porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za porušení smlouvy se považuje zejména:
 • zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud klient/opatrovník nehradí úhradu v plné výši podle čl. VI. odst. 2 Smlouvy
 • nezaplacení úhrady v daném termínu
  • Klient i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel domova se zvláštním režimem např. nadužívání alkoholických nápojů
  • Klient/opatrovník odmítne podepsat dodatek ke smlouvě, kde se mění výše úhrady a rozsah poskytovaných služeb

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Kapacita služby je: 45 klientů

Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s hygienickým zařízením společným pro 2 pokoje. Budova je členěna na 5 pater, z nichž 2 patra jsou určena službě Domov se zvláštním režimem. Objekt domova je umístěn na kraji města uprostřed přírody cca 2,5 km od center dvou okolních měst. Budova je bezbariérová, moderně vybavená, s vlastní kuchyní, prádelnou a úklidovou službou. K dispozici je zahrada s altánky, blízký lesík s lavičkami, krásná vyhlídka na panorama hor, ve čtvrtém patře budovy je kaple.

Územní působnost sociální služby

Přednostně jsou přijímáni žadatelé, kteří mají trvalé bydliště v ORP Jilemnice a následně žadatelé s trvalým bydlištěm v dalších částech Libereckého kraje, případně mají prokazatelnou silnou sociální vazbu na blízké rodinné příslušníky trvale žijící v okolní lokalitě.

Cílem je, aby klienti zůstávali v blízkosti svého přirozeného společenského prostředí, v blízkosti svých příbuzných a známých, s nimiž tak nemusí přerušit vzájemný kontakt. Uživatelé pocházející z okolních vesnic a malých městeček, kde byli zvyklí na klid a přírodu, tak mají možnost žít v podobném prostředí i nadále. V závislosti na vlastním přání zájemce, naléhavosti jeho sociální situace a při případném aktuálním nedostatku žadatelů ze zdejšího ORP, mohou být služby poskytnuty i klientům pocházejícím z celého území Libereckého kraje.

Další informace

Podrobné informace o službě Domov se zvláštním režimem podá Mgr. Josef Novotný, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 481 55 33 73). U tohoto pracovníka je také možné podat Žádost o přijetí do DZR.
Logo Domov Důchodců