Domov pro seniory

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Poslání

Posláním služby Domov pro seniory Rokytnice nad Jizerou, příspěvkové organizace Libereckého kraje, je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb v klidném prostředí se zahradou seniorům od 60-ti let, především z oblasti ORP Jilemnice a Libereckého kraje, kteří jsou plně odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby a jejichž stáří, zdravotní stav a snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v  dosavadním prostředí. Služba podporuje udržení zachovaných schopností a soběstačnosti seniora a vychází z jeho individuálních potřeb.

Ve službě je k dispozici specifické krizové lůžko, pro krátkodobé a urgentní řešení nepříznivé sociální situace zejména seniorů na přechodnou dobu (nejdéle na 3 měsíce).

Zásady

 • respekt soukromí nejen v oblasti bydlení, ale i při poskytování péče
 • individuální přístup ke klientům
 • zajištění co nejbezpečnějšího prostředí
 • odbornost pracovníků
 • citlivý, lidský přístup pracovníků ke klientům

Cíle

Poskytovat základní činnosti služby tak, aby byla v maximální míře podporována dosud zachovalá soběstačnost a schopnosti klienta.

Poskytnutí základní ošetřovatelské péče

 • Dietní stravování, možnost výběru jídel 2x týdně
 • Bezbariérové bydlení
 • Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
 • Podpora kontaktů s přirozeným společenským prostředím
 • Zachování spolupráce s rodinou
 • Možnost krátkodobého ubytování osob blízkých klientovi
 • Příjemné prostředí v domově i jeho okolí
 • Poskytnutí pomoci při pozitivním hodnocení života, pomoc při nacházení smyslu života na jeho sklonku a doprovázení v posledních dnech života

Cílová skupina

 • Osoby, které dosáhly věku 60 let, mají sníženou soběstačnost a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí.
 • osoby se ocitli v nepříznivé situaci z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu a s tím související sníženou soběstačností se stali závislí na pomoci
 • pečující rodina již vyčerpala možnosti své péče
 • bydlí v odlehlých oblastech a v obci není dům s pečovatelskou službou a není zajištěna pečovatelská služba
 • jejich věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav způsobený věkem již neumožňuje vést poměrně samostatný život v domech s pečovatelskou službou
 • jsou pro ně vzhledem ke snížené soběstačnosti a ke změnám zdravotního stavu nedostačující služby pečovatelské služby nebo jiné terénní služby sociální péče
 • po stabilizaci zdravotního stavu během pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných potřebují komplexní péči, kterou nelze zajistit jiným způsobem
 • přednostně jsou umísťováni žadatelé z regionu Západních Krkonoš, protože domov je dobře dopravně dostupný, klienti tak zůstávají ve svém přirozeném společenském prostředí, v blízkosti svých příbuzných a známých, s nimiž nemusí přerušit vzájemnýkontakt. Uživatelé služeb pocházejí z vesnic a městeček, byli zvyklí na klid, který jim poloha DD uprostřed přírody může zajistit i nadále. V závislosti na vlastním přání zájemce, naléhavosti jeho sociální situace a nedostatku místních žadatelů mohou být služby poskytnuty klientům z celého Liberecka.

Služba není určena seniorům, kteří

 • nesplňují cílovou skupinu
 • osobám, jejichž stav soběstačnosti nevyžaduje pobyt v sociálním zařízení
 • trpí infekční nebo parazitní chorobou
 • trpí závislostmi na alkoholu nebo návykových látkách
 • požadují službu formou osobní asistence

Nabízené činnosti

 1. Poskytnutí ubytování – jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, bezbariérový přístup, vlastní kuchyň, prádelna a úklidová služba
 2. Poskytnutí stravy 3-4x denně
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při hygieně. Jednotlivé úkony péče jsou dle dohody s klientem a na základě jeho potřeb naplánovány individuálně. V rámci možností se služba snaží navázat na denní zvyklosti klienta. Podpora a pomoc je poskytována 24 hodin denně a klienti tak mají pocit jistoty a bezpečí. Rozsah a četnost činností při poskytování sociální služby jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby a v individuálním plánu klienta.
 4. Kontakt se společenským prostředím a vrstevníky služba realizuje pořádání kulturních a společenských akcí, kterých se klienti zúčastňují podle jejich momentální situace. Kulturních a společenských akcí se mohou účastnit i blízcí klientů nebo pozvaní hosté z okolí.
 5. Služba zajišťuje pravidelné denní a volnočasové aktivity (reminiscence - terapie založená na vzpomínkách, aktivizace s využitím pro klienty známých domácích činností, poslech hudby, odpolední káva, výtvarné a rukodělné činnosti, cvičení), kde mohou klienti pobývat společně s ostatními. Je zajištěna i duchovní péče, v domově se konají pravidelné bohoslužby.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – sociální pracovnice zajišťuje poradenskou činnost v úředních a finančních záležitostech
 7. Zdravotní péče je zajišťována vlastním středním zdravotnickým personálem, praktický lékař dochází do domova 3x týdně. Do zařízení dojíždí oční specialista, diabetolog, za ostatními odborníky, je v případě nároku, zajištěn odvoz.

Jednání se zájemcem o sociální službu

O nabízených službách se zájemce může dozvědět z internetu, katalogu sociálních služeb, od pracovníka MěÚ a od pověřeného pracovníka přímo v domově pro seniory. Žádost je možné vyzvednout osobně v DD a požádat sociální pracovnici o pomoc při vyplnění, dále je možnost stáhnutí žádosti z webových stránek DD. Součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře a souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile budou doručeny všechny náležitosti, žádost bude zaevidována a zájemce písemně vyrozuměn o přijetí žádosti, zároveň je vyzván, aby telefonicky informoval sociální pracovnici DD o každé změně (hospitalizace, umístění v jiném DD, úmrtí). Na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření v přirozeném prostředí žadatele nebo ve zdravotnickém zařízení.

Nabízíme osobní jednání se zhodnocením nepříznivé situace žadatele a projednání vhodnosti zvolené sociální služby s možností prohlídky domova.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

V den nástupu do domova pro seniory je vyhotovena smlouva, která je projednána za účasti klienta a rodinných příslušníků, pokud si to klient přeje. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy jedna náleží klientovi a jedna je uložena u sociální pracovnice. Součástí smlouvy jsou přílohy: výpočet úhrady za pobyt, ceník, smlouva o spoluúčasti na úhradě nákladů, smlouva o zajištění fakultativních služeb, výpis pravidel a stížností.

Úhrada za poskytování sociální služby

Sociální služba je poskytována za úhradu ubytování v částce 305,- Kč / den za jednolůžkový pokoj, 290,-Kč / den za dvoulůžkový pokoj a za úhradu stravy 221,-  Kč / den, diabetická 235,- Kč / den. Informace o maximální možné výši úhrad je možno nalézt v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Stížnosti

K podání stížnosti při nespokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb v Domově pro seniory Rokytnice nad Jizerou je oprávněn klient nebo občan, který jedná v jeho zájmu. Stěžovatel má možnost zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet.

Stížnost může být podána:

 • Ústně
 • Písemně zápisem do knihy stížností
 • Písemně, i anonymně, do k tomu účelu určených schránek stížností, připomínek a pochval, které jsou umístěny na každém oddělení u výtahu a v prostoru recepce. Schránky jsou umístěny takovým způsobem, aby byla zajištěna možná anonymita stěžovatele.
 • Písemně, oznamovacím dopisem

Stížnost musí být prověřena v celém rozsahu. Postupy prověřování musí být voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění skutečného stavu, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky.

Postup při zpracování stížností:

Příjemce ústní stížnosti zapíše do knihy stížností, oznámí ji svému vedoucímu pracovníkovi, který určí další postup. Pověřený pracovník vyřeší stížnost co nejdříve, učiní zápis do knihy stížností, s nímž stěžovatele seznámí. Stěžovatel potvrdí seznámení s obsahem vyřešení stížnosti svým podpisem.

Je-li stížnost písemná, do 30 dní je stěžovatel písemně vyrozuměn, pokud uvede adresu.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo se odvolat proti způsobu vyřízení a požádat o prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízený nebo nezávislý orgán.

Důvody ukončení poskytování sociální služby

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

Klient/ opatrovník porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za porušení Smlouvy se považuje zejména:

 • zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud Klient/opatrovník nehradí úhradu v plné výši podle čl. VI. odst. 2 Smlouvy
 • nezaplacení úhrady v daném termínu
 • Klient i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory např., nadužívá alkoholické nápoje
 • Klient/opatrovník odmítne podepsat dodatek ke smlouvě, kde se mění výše úhrady a rozsah poskytovaných služeb

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Kapacita služby je: 65 klientů

Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s hygienickým zařízením společným pro 2 pokoje. Budova je členěna na 4 patra, z nichž 2 patra jsou určena službě Domov pro seniory. Objekt domova je umístěn na kraji města uprostřed přírody cca 2,5 km od center dvou okolních měst. Budova je bezbariérová, nově vybavená, s vlastní kuchyní, prádelnou a úklidovou službou. K dispozici je zahrada s altánky, blízký lesík s lavičkami, krásná vyhlídka na panorama hor, v budově je i kaple přístupná veřejnosti.

Územní působnost sociální služby

Přednostně jsou umísťováni žadatelé z regionu západních Krkonoš (ORP – Jilemnice), protože domov je dobře dopravně dostupný, klienti tak zůstávají ve svém přirozeném společenském prostředí, v blízkosti svých příbuzných a známých, s nimiž nemusí přerušit vzájemný kontakt. Klienti služeb pocházejí z vesnic a městeček, kde byli zvyklí na klid, který jim poloha DD uprostřed přírody může zajistit i nadále. V závislosti na vlastním přání zájemce, naléhavosti jeho sociální situace a nedostatku místních žadatelů mohou být služby poskytnuty žadatelům z celého Liberecka a dále žadatelům s návazností na rodinu s trvalým pobytem v uvedeném regionu.

Další informace

Podrobné informace o službě Domov pro seniory podá Kateřina Kubátová, DiS. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 481 55 33 75). U této pracovnice je také možné podat Žádost o přijetí do DS.
Logo Domov Důchodců